The Lost and Found project började som ett försök att utmana mitt eget ljudskapande inom en linjär, kapitalistisk och narrativ tradition som dominerats av visuell kultur. Jag ville utforska ljudets möjligheter som ett socio-kulturellt motstånds-material och utmana vår uppfattning om vad ljud är och vad det kan göra. För att trotsa mina egna invanda arbetssätt och estetiska preferenser började jag experimentera med “live performance” som metod. Genom att under långa processer låta lager på lager av osorterade ljudfragment ”forma sig själva” i realtid började glimtar av alternativa ljudvärldar och platser träda fram ur bakgrunden. Jag kallade metoden fragmenturgi (fragmenterad dramaturgi) och de alternativa verkligheterna fragmedialiteter (fragmenterade medialiteter, fragmenterade verkligheter).

Biografi

Jenny Sunesson, Lektor i audiell media, Stockholms konstnärliga högskola. Sunesson är en konstnär som verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, live collage och video. Inom sitt mörka och ibland humoristiska arbete använder hon platsen och sitt eget liv som scen för att undersöka nutidssamhällets normer och hierarkier. Omfattande kartläggningar och research utgör grunden och re-konstrueras gång på gång i sökandet efter alternativa speglingar av verkliga händelser. Sunesson är i grunden journalist, men utbildade sig senare vid Dramatiska institutets radiolinje och anslöt sig till Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS). Hon har fått ett stort antal verkbeställningar och stipendier och hennes verk har spelats i konsert- och gallerisammanhang både i Sverige och utomlands.

Nyckelord (exposition): live art, live performance, Dj, sound, soundscape, sound art, sound narrative, sound engineering, listening, deep listening, ruralism, materiality, technology, imagination, imaginary listening, live electronics, live installation, remix, socially engaged art, ethnography, Noise, Noise Regulation, space, place, Site-specific, culture geography

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.