The Lost and Found project började som ett försök att utmana mitt eget ljudskapande inom en linjär, kapitalistisk och narrativ tradition som dominerats av visuell kultur. Jag ville utforska ljudets möjligheter som ett socio-kulturellt motstånds-material och utmana vår uppfattning om vad ljud är och vad det kan göra.
För att trotsa mina egna invanda arbetssätt och estetiska preferenser började jag experimentera med ”live performance” som metod. Genom att under långa processer låta lager på lager av osorterade ljudfragment “forma sig själva” i realtid började glimtar av alternativa ljudvärldar och platser träda fram ur bakgrunden. Jag kallade metoden fragmenturgi (fragmenterad dramaturgi) och de alternativa verkligheterna fragmedialiteter (fragmenterade medialiteter, fragmenterade verkligheter).

Publiceras 24 januari

Expositionen The lost and found project publiceras 24 januari.