VIS OPEN CALL #3 (AVSLUTAT)

Temat för numret är ”History Now”. Ansökningstiden var 13 mars till 10 juni 2019.

VIS CALL nummer 3 (AVSLUTAT)

Resultatet av evalueringen meddelas till de sökande mellan 24–28 juni 2019.

Tema ”History Now” – Magnus Bärtås, Redaktör för VIS nummer 3

Historieskrivningar och tolkningar av händelser i det förflutna blir till oerhört starka och laddade identitetsfrågor såväl i familjen, i det lokala och i nationen. Behandlingen av historiska händelser, kulturarvsfrågor och frågor om kulturell kanon är ständigt under förhandling och blir alltid frågor om nationell självbild, om minne och glömska, om inkluderande och exkluderande, om utraderande och (åter)upptäckande. Våra berättelser om och gestaltningar av historien ger upphov till den existentiella politikens grundläggande frågor: varifrån kommer vi, vart befinner vi oss och var är vi på väg?

Till detta nummer söker vi expositioner där konstnärlig praktik behandlar historiens manifestationer i nuet. Konstnärliga metoder och praktiker har sedan länge haft ett ömsesidigt utbyte med historieteori, musikhistoria, vetenskapshistoria och vidgat diskussionen om relationen mellan historia och litteratur, ord och bild, fiktion och verklighet, film och historiskt material. Arkivpraktiker har fått en framträdande plats inom samtidskonsten. Historie-performativa praktiker såsom reenactments och andra återskapande och omprövande av händelser, historiskt material och historiska tekniker har uppstått inom teater, performance, dans, film och musik. Här finns möjligheter att aktivera affekter och kunskaper som inte nödvändigt vis handlar om kampen om minnet, historien och kulturen. Att skapa en reenactment kallar filosofen Paul Ricœur för ”en återaffektuering av det förflutna i nuet”.(1) Återuppförandet är en uppgift att om-tänka [re-penser] och inte att åter-uppleva [revivre]. Någon eller något agerar i en sådan situation ställföreträdare för det förflutna. Hos ställföreträdaren (en stand in) uppträder en själv som en annan, en handling som lösgör jaget för en stund men också erbjuder en fundamental möjlighet för kunskap och inlevelse. VIS bjuder i History Now (2) in till att om-tänka, att skapa nya spår intill historiens hjulspår, att försöka förstå oss själva genom historien.

(1) Paul Ricœur, ”Den berättande tiden”, i Från text till handling, en antologi om hermeneutik, red. Peter Kemp & Bengt Kristensson, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993, s. 223.

(2) History Now var också namnet på en utställning curaterad av Niclas Östlind och Magnus af Petersen som först visades på Liljevalchs konsthall 2003 och sedan turnerade till Arbetets museum, Norrköping, Passagen, Linköping, Dunkers kulturhus, Helsingborg, Sörlandets Kunstmuseum, Kristianstad, Midlanda konsthall, Timrå och Konsthallen Rönneby.

Hur skickar jag in ett förslag på exposition?

Registrera ett konto (full account) i databasen Research Catalogue och skapa en exposition med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Läs mer under "Registrering i Research Catalogue". Expositionen skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "Submit for publication" och därefter välj "VIS, Nordic Journal for Artistic Research").

Expositionen kan vara i ett skisstadium. Lämna gärna kommentarer som förklarar din idé samt hur du tänkt utveckla och färdigställa expositionen. Väljer redaktionskommittén ut ditt förslag har du ca 4-5 månader på dig att färdigställa expositionen, den kommer dessutom att peer-reviewas.

Redaktionskommittén väljer ut 5–8 förslag till varje nummer av VIS.

Frågor skickas till:
visjournal@uniarts.se

Checklista

 1. Expositionen ska innehålla ditt namn, titel på projekt och en kort sammanfattning.
 2. Språket kan vara på svenska, norska, danska eller engelska. Väljer du ett skandinavisk språk önskar vi en abstract på engelska.
 3. Din exposition får inte ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.
 4. Copyright: Tänk på att du själv ska äga all material som laddas upp i expositionen.

Rekommendationer:

 • Ta del av VIS referenspolicy (kontakta visjournal@uniarts.se)
 • Kontrollera att alla länkar fungerar, externa länkar ska öppnas i nytt fönster
 • Typografi – använd typsnitt som fungerar i olika webbläsare. (Vi föreslår Arial, Helvetica, Times, Courier, Verdana, Georgia)
 • Testkör expositionen i olika webbläsare – expositionen kan se olika ut!
 • Göm rullningslist (scrolling bars) om möjligt
 • Placera inte bilder inuti text-boxar (för att undvika att text och bild överlappar i olika versioner av webbläsare)

Redaktionskommittén tar hänsyn till följande när förslag väljs ut:

 1. Hur väl expositionen relaterar till numrets tema
 2. Om expositionen utgår från konstnärlig praxis och bidrar till vidare/ny kunskap och forskning
 3. Om expositionen bidrar till insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer
 4. Om expositionen är väsentlig/intressant för både dem inom fältet konstnärlig forskning – och utanför.

Registrering i Research Catalogue

Den internationella och flermediala databasen Research Catalogue (RC) är en öppen och offentlig sökbar databas som publicerar och arkiverar konstnärlig forskning. Den används av högskolor, universitet och organisationer inom de konstnärliga fälten.

Alla som ska medverka i VIS registrerar ett konto i RC. Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Ett ”full account” krävs för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Vill du medverka, använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

RC-guide (kortfattad)

RC-guide (detaljerad)

Peer-Review-processen

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Av de förslag som skickas in väljs 5–8 expositioner.

De expositioner som går vidare peer-reviewas externt. Peer-review-processen tar ca 2 månader och är delvis dialogbaserad. I den dialogbaserade peer-review-processen fokuserar vi på diskussion, samarbete och utveckling – och tar därmed avstånd från den traditionella enkel- eller dubbelblinda referentgranskningen som är vanlig inom vetenskaplig forskning. Efter peer-review-processen ges tid till att utveckla expositionen vidare. Expositionen kommer att korrekturläsas innan publicering.

Vi söker nya peer-revieware!

VIS vill utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av själva projekten.

Som peer-revieware för VIS är du expert inom ditt eget område och har en gedigen kunskap om vad konstnärlig forskning innebär. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av expositionsformatet i databasen Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar i experimenterande och okonventionella format.

En peer-revieware för VIS ska:

 1. vara förankrad i fältet konstnärlig forskning.
 2. ha en förståelse för och god inblick i den så kallade ”nordiska modellen” av konstnärlig forskning.[1] Detta innebär i korthet att forskningen är nära knuten till ämnesutveckling och konstnärlig utbildning och att den sätter den konstnärliga praktiken i första rummet.
 3. ha en god förmåga att bedöma den konstnärliga kvaliteten samt lyfta fram den konstnärliga praktiken i en exposition.
 4. vara införstådd med en dialogbaserad peer review-process (kontakta visjournal@uniarts.se för information).
 5. ha god insyn i Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar experimenterande och okonventionella format.
 6. vara noggrann med avseende på källor, referenser och koherens.

[1] Se James Elkins, ”Six Cultures of PhD” i Handbook for Artistic Research Education, red. Mick Wilson och Schelte van Ruiten, Share/ELIA 2013.

Är du en potentiell peer-revieware för VIS? Intresseförklaring och CV skickas till: visjournal@uniarts.se