VIS OPEN CALL #6 (avslutad)

VIS nummer 6 med tema Smitta. Redaktör Anna Lindal.

VIS OPEN CALL nummer 6 med tema ”Smitta”. (Avslutad)

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 6 var öppen 31 augusti till 23 november 2020.

Tema ”Smitta” – Anna Lindal, redaktör för VIS nummer 6

Smitta är något som överförs genom direktkontakt; genom någon form av beröring. Men ”beröring” kan vara såväl fysisk som intellektuell eller känslomässig. När vi talar om att bli ”berörda” av konst, menar vi något som uppstår vid ett specifikt tillfälle men som kan ha ett bestående och övergripande inflytande på sikt. Konstverket ”invaderar” det egna och andras medvetande med vilka vi delar upplevelsen. Det finns både paralleller och skillnader mellan överföringen av biologisk infektion och de sätt som konstnärliga verk och processer delas, sprids och breder ut sig – precis som när det gäller spridning av kunskap, rykten och myter.

”Smitta” är därför ett kraftfullt och mångfacetterat begrepp som kan fungera både bokstavligt och metaforiskt. Inom konsten kan den visa sig som inspiration, imitation, återskapande, mimetik, referenser, visklekar – och på många andra sätt.

Under våren och sommaren 2020 har världen genomgått en ny och skrämmande erfarenhet, ny på grund av omfattningen och snabbheten, i spridningen av ett tidigare okänt virus. En omfattande smitta av en oförutsägbar sjukdom som slår hårt och förlamar samhällen och ekonomier, tar otaliga människoliv, skapar nya konflikter och tvingar fram nya villkor för människor som brutalt begränsar rörelsefrihet, mänskliga interaktioner och socialt umgänge.

Som ett resultat av dessa omvälvningar har förutsättningarna för konsten radikalt förändrats både strukturellt och innehållsligt. De konstnärer som har varit beroende av mänsklig kontakt i form av publik, åskådare och lyssnare har nu varit tvungna att uppfinna sig själva i den digitala världen. Man strävar efter att hitta nya sätt att ”beröra ” på avstånd och genom virtuella mötesplatser. ”Virus” och ”viral” är ju redan etablerade metaforiska begrepp i det dagliga språket som refererar till nätet och dess användning – men smitta /kontaminering är ett begrepp som har sin egen och mer dynamiska innebörd.

På vilket sätt är konsten rörlig? Kan den fungera som godartad – istället för en skadlig – infektion? Kan den till och med ha ett värde som ett metaforiskt ”vaccin” mot de mer negativa sociala konsekvenserna av pandemin? Hur smittar vi som konstnärer andra och hur blir vi själva smittade? Hur förflyttar sig konsten och dess estetik, idéer och former mellan konstnärliga områden och mellan konsten och dess mottagare? Har konsten någon effekt på den växande rädslan och protektionismen mellan länder och regioner? Inom forskningen betonar man vikten av referenser och dokumentation; har vi kanske metoder för att urskilja mönster och algoritmer för konstnärlig smitta?

VIS välkomnar förslag som behandlar smitta ur något av dessa perspektiv och naturligtvis flera andra. Det kommer att ta lång tid innan vi tillfullo kan förstå och omfatta effekterna av 2020-pandemin men det framgår redan tydligt att det är an världshändelse som vi som konstnärer inte kan ignorera. Vårt hopp är att VIS nummer 6 kan erbjuda ett sorts ”första utkast” för hur konsten omformas av livet mitt i en infektion som förvandlar vår inställning till platser, mänsklig interaktion och dödlighet.

Hur skickar jag in ett förslag på exposition?

Nedan hittar du information kring hur du skickar in ett förslag. För ytterligare detaljer följer du denna länk (engelska): VIS submission and editorial process

Registrera ett konto (full account) i databasen Research Catalogue och skapa en exposition med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Läs mer under "Registrering i Research Catalogue". Expositionen skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "Submit for publication" och därefter välj "VIS, Nordic Journal for Artistic Research").

Expositionen kan vara i ett skisstadium. Lämna gärna kommentarer som förklarar din idé samt hur du tänkt utveckla och färdigställa expositionen. Väljer redaktionskommittén ut ditt förslag har du ca 4-5 månader på dig att färdigställa expositionen. Utvalda expositioner skickas vidare till extern peer-revieware.

Redaktionskommittén väljer ut 7 förslag till varje nummer av VIS.

Frågor skickas till:
visjournal@uniarts.se

Checklista

 1. Expositionen måste innehålla ditt för- och efternamn, titel på exposition och en kort sammanfattning (abstract). Formulera en sammanfattning som kortfattat förklarar vad din exposition handlar om (vad, varför, hur). Inkludera även en engelsk abstract om expositionsspråket är på svenska, norska eller danska.
 2. Expositionsskissen ska beskriva den konstnärliga forskningen, hur den konstnärliga forskningen kommer att framställas och hur expositionen kommer att använda sig av Research Catalogue som publiceringsplattform. Det rekommenderas att expositionsskissen utvecklas layoutmässigt och inte endast innehåller en text. Ge gärna exempel på hur och vilka medier som kommer att integreras.
 3. Språket kan vara på svenska, norska, danska eller engelska.
 4. Din exposition får inte ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.
 5. Copyright: Tänk på att du själv ska äga all material som laddas upp i expositionen.

Rekommendationer:

 • Använd Chicago som referenssystem.
 • Kontrollera att alla länkar fungerar, externa länkar ska öppnas i nytt fönster
 • Typografi – använd typsnitt som fungerar i olika webbläsare. (Vi föreslår Arial, Helvetica, Times, Courier, Verdana, Georgia)
 • Testkör expositionen i olika webbläsare – expositionen kan se olika ut!
 • Göm rullningslist (scrolling bars) om möjligt
 • Placera inte bilder inuti text-boxar (för att undvika att text och bild överlappar i olika versioner av webbläsare)

Redaktionskommittén tar hänsyn till följande när förslag väljs ut:

 1. Hur väl expositionen relaterar till numrets tema
 2. Generell kvalité och relevans för den konstnärliga forskningen
 3. Om expositionen utgår från konstnärlig praxis och bidrar till vidare/ny kunskap och forskning
 4. Om expositionen bidrar till insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer
 5. Om expositionen är väsentlig/intressant för både dem inom fältet konstnärlig forskning – och utanför.

Registrering i Research Catalogue

Den internationella och flermediala databasen Research Catalogue (RC) är en öppen och offentlig sökbar databas som publicerar och arkiverar konstnärlig forskning. Den används av högskolor, universitet och organisationer inom de konstnärliga fälten.

Alla som ska medverka i VIS registrerar ett konto i RC. Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Ett ”full account” krävs för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Vill du medverka, använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

RC-guide (kortfattad)

RC-guide (detaljerad)

Peer-Review-processen

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Av de förslag som skickas in väljs 7 expositioner.

De expositioner som går vidare peer-reviewas externt. Peer-review-processen tar ca 2 månader och är delvis dialogbaserad. I den dialogbaserade peer-review-processen fokuserar vi på diskussion, samarbete och utveckling – och tar därmed avstånd från den traditionella enkel- eller dubbelblinda referentgranskningen som är vanlig inom vetenskaplig forskning. Efter peer-review-processen ges tid till att utveckla expositionen vidare. Expositionen kommer att korrekturläsas innan publicering.

Vi söker nya peer-revieware!

VIS vill utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av själva projekten.

Som peer-revieware för VIS är du expert inom ditt eget område och har en gedigen kunskap om vad konstnärlig forskning innebär. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av expositionsformatet i databasen Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar i experimenterande och okonventionella format.

En peer-revieware för VIS ska:

 1. vara förankrad i fältet konstnärlig forskning.
 2. ha en förståelse för och god inblick i den så kallade ”nordiska modellen” av konstnärlig forskning.[1] Detta innebär i korthet att forskningen är nära knuten till ämnesutveckling och konstnärlig utbildning och att den sätter den konstnärliga praktiken i första rummet.
 3. ha en god förmåga att bedöma den konstnärliga kvaliteten samt lyfta fram den konstnärliga praktiken i en exposition.
 4. vara införstådd med en dialogbaserad peer review-process (kontakta visjournal@uniarts.se för information).
 5. ha god insyn i Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar experimenterande och okonventionella format.
 6. vara noggrann med avseende på källor, referenser och koherens.

[1] Se James Elkins, ”Six Cultures of PhD” i Handbook for Artistic Research Education, red. Mick Wilson och Schelte van Ruiten, Share/ELIA 2013.

Är du en potentiell peer-revieware för VIS? Intresseförklaring och CV skickas till: visjournal@uniarts.se