VIS om Exposition

Exposition är en term som är rik i konnotationer inom konsten; den kan användas för att beskriva allt från ett sätt för konstnären att arrangera sina konstverk inför offentlig visning till det sätt på vilket en kompositör presenterar huvudteman och tonkonflikter som sedan löses genom utvecklingsprocesser i Sonata Form. Eftersom termen ger upphov till så många associationer har det varit ett utmärkt samlingsnamn för de olika presentationsformer genom vilka de skilda insikter och resultat som forskningsprocessen resulterar i kan kommuniceras och varifrån olika konstnärliga avsikter och fokus kan ta avstamp.

Exposition är därför ett nyckelbegrepp inom konstnärlig forskning, och omfattar olika format av produktion, seende, tolkning, presentation och dokumentation; dessa kan utgöra det konstnärliga objektet eller händelsen, men de kan också kompletteras med andra former av kommunikation. Resultatet av forskningen presenteras på sina egna villkor. Mötet med forskningens exposition tillhandahåller därför en nyckel till att förstå dess estetiska, epistemologiska, etiska, politiska och sociala innehåll.

Genom att utveckla olika format genom vilka expositioner kan genomföras försöker konstnärliga forskare gemensamt adressera utmaningar som uppstår när forskning formuleras och presenteras i former som kommunicerar genom konstnärligt frammanade upplevelser. VIS hoppas kunna använda expositioner som ett medel för att utmana de gränser som satts genom befintliga former av forskningspublikation och -spridning i fråga om ambitioner och möjligheter inom konstnärlig forskning.