Tema ”History Now” – Magnus Bärtås, Redaktör för VIS nummer 3

Historieskrivningar och tolkningar av händelser i det förflutna blir till oerhört starka och laddade identitetsfrågor såväl i familjen, i det lokala och i nationen. Behandlingen av historiska händelser, kulturarvsfrågor och frågor om kulturell kanon är ständigt under förhandling och blir alltid frågor om nationell självbild, om minne och glömska, om inkluderande och exkluderande, om utraderande och (åter)upptäckande. Våra berättelser om och gestaltningar av historien ger upphov till den existentiella politikens grundläggande frågor: varifrån kommer vi, vart befinner vi oss och var är vi på väg?

Till detta nummer söker vi expositioner där konstnärlig praktik behandlar historiens manifestationer i nuet. Konstnärliga metoder och praktiker har sedan länge haft ett ömsesidigt utbyte med historieteori, musikhistoria, vetenskapshistoria och vidgat diskussionen om relationen mellan historia och litteratur, ord och bild, fiktion och verklighet, film och historiskt material. Arkivpraktiker har fått en framträdande plats inom samtidskonsten. Historie-performativa praktiker såsom reenactments och andra återskapande och omprövande av händelser, historiskt material och historiska tekniker har uppstått inom teater, performance, dans, film och musik. Här finns möjligheter att aktivera affekter och kunskaper som inte nödvändigt vis handlar om kampen om minnet, historien och kulturen. Att skapa en reenactment kallar filosofen Paul Ricœur för ”en återaffektuering av det förflutna i nuet”.(1) Återuppförandet är en uppgift att om-tänka [re-penser] och inte att åter-uppleva [revivre]. Någon eller något agerar i en sådan situation ställföreträdare för det förflutna. Hos ställföreträdaren (en stand in) uppträder en själv som en annan, en handling som lösgör jaget för en stund men också erbjuder en fundamental möjlighet för kunskap och inlevelse. VIS bjuder i History Now (2) in till att om-tänka, att skapa nya spår intill historiens hjulspår, att försöka förstå oss själva genom historien.

(1) Paul Ricœur, ”Den berättande tiden”, i Från text till handling, en antologi om hermeneutik, red. Peter Kemp & Bengt Kristensson, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993, s. 223.

(2) History Now var också namnet på en utställning curaterad av Niclas Östlind och Magnus af Petersen som först visades på Liljevalchs konsthall 2003 och sedan turnerade till Arbetets museum, Norrköping, Passagen, Linköping, Dunkers kulturhus, Helsingborg, Sörlandets Kunstmuseum, Kristianstad, Midlanda konsthall, Timrå och Konsthallen Rönneby.