Titel nummer 2: Förfrämligande

Svetlana Boym skriver i Architecture of the Off-Modern (1):

Genom att göra saker främmande tar konstnären inte bara sakerna ur sitt vardagliga sammanhang och placerar dem i en konstnärlig inramning; han ser också till att ”återbörda känsla” till själva livet, att återuppfinna tillvaron, att uppleva världen på nytt. Förfrämligande är vad som gör konst konstnärlig, men i samma veva – det gör livet livligt, eller värt att leva.

Den här idén om förfrämligande avviker från användningen av den term som etablerades av Bertolt Brecht inom teatern – som ett medel att skärpa kritikaliteten och medvetenheten om fiktionens olika nivåer. Den avviker också från den marxistiska användningen av termen – en alienation av de sociala relationerna på grund av lönearbete och förtingligande. Boyms beskrivning tycks involvera dokumentarism, samlande och arkivaktiviteter – praktiker där ting isoleras och kombineras på ett oväntat sätt; de implicerar ett motstånd mot minnenas erosion och ett kanske fåfängt försök att skjuta upp tingens sakta, gradvisa försvinnande.

Inom konstnärlig forskning finns ett ytterligare förfrämligande som är viktigt – en ”dubbel” eller ett ”andra” förfrämligande: efter att ”ha gjort saker främmande” så ger vi, konstnärer, oss in i en annan process av själv-förfrämligande (och självförståelse) för att kunna se på våra metoder ”utifrån”. Detta förfrämligande från arbetsprocessen är avgörande vid försöket att hitta ett språk som har förmågan att artikulera erfarenheter av konstnärlig praktik, och även för att kunna utveckla teorier om praktik.

VIS bjuder in var och en som önskar att inkomma med material inom konstnärlig forskning som manifesterar en reflektion över förfrämligande – må det vara från ett Brecht-perspektiv, marxistiskt synsätt, ett ”Boym-perspektiv”, må det utgå från ”det andra förfrämligandet” eller något annat perspektiv.

Konstverk och expositioner bör ha en klar koppling till ämnet och utformas så att de är givande både för de som befinner sig i fältet och de utanför den konstnärliga forskningens sfär.

Expositioner på norska, svenska, danska och engelska är välkomna.

//

Fremmedgjøring

Svetlana Boym skriver i Architecture of the Off-Modern (1):

Ved å gjøre ting fremmede flytter ikke bare kunstneren dem fra hverdagens kontekst over i et kunstnerisk rammeverk, han hjelper også med å «reetablere følsomhet» i selve livet, å gjenoppfinne verden, å oppleve den på nytt. Fremmedgjøring er det som gjør kunst kunstnerisk, men samtidig gjør det livet livlig, eller verd å leve.

Dette er en annen bruk av begrepet «fremmedgjøring» enn den som Bertolt Brecht etablerte i teateret – som en metode for å skape kritikalitet og bevissthet om fiksjonens ulike nivåer. Den avviker også fra den marxistiske bruken av begrepet – en fremmedgjøring av sosiale relasjoner forårsaket av lønnsarbeid og tingliggjøring. Boym sitt begrep ser ut til å involvere dokumentarisme, samling og arkivvirksomhet – praksiser der ting isoleres og kombineres på uventede måter, de impliserer en motstand mot minnets erosjon og et kanskje fåfengt forsøk på å forsinke tingenes sakte og gradvise forsvinning.

Innen kunstnerisk forskning finnes enda en fremmedgjøring som er viktig – en «dobbel» eller «annen» fremmedgjøring: Etter å ha «gjort ting fremmede», så begir vi kunstnere oss inn i en neste prosess av selv-fremmedgjøring (og selvforståelse) for å kunne se våre metoder «utenfra». Denne fremmedgjøringen av arbeidsprosessen er avgjørende for å finne et språk som kan artikulere erfaringer fra kunstnerisk praksis, og også bidra til å utvikle teorier om praksis.

VIS inviterer bidrag av materiale fra kunstnerisk utviklingarbeid som manifisterer en refleksjon om fremmedgjøring – om det er fra et Brecht-perspektiv, marxistisk ståsted, et «Boym»-perspektiv, «den andre fremmedgjøringen» eller et annet perspektiv. Kunstverk og eksposisjoner bør ha en klar kobling til temaet og utformes slik at de er givende både for dem som arbeider i feltet og dem som er utenfor sfæren av kunstnerisk utviklingsarbeid.

Eksposisjoner på norsk, svensk, dansk eller engelsk er velkommen.

(1) Buell Center/FORUM Project & Princeton Architectural Press 2008, p. 18–19.